G-7高峰會 各國游說美國留在巴黎氣候協定

總統特朗普訪問完北約之後,轉到意大利西西里出席七大工業國首腦高峰會。與會領袖盡力游說特朗普支持和繼續留在巴黎氣候協定裡面…