SF Opera’s “Nixon in China”

舊金山(三藩巿)歌劇團今個夏季演出以前總統尼克遜訪華為題材的劇目”Nixon in China”,歌劇上星期首映…