Li Xiaolin denies shifting to property industry

Li Xiaolin denies shifting to property industry…